Vostè és a: Inici > Sostenibilitat > Sostenibilitat
Sostenibilitat

Banc Sabadell desenvolupa el seu negoci d’una manera ètica i responsable, i orienta el seu compromís amb la societat perquè la seva activitat impacti de manera positiva en les persones i el medi ambient.

Totes les persones que integren l’organització apliquen els principis i les polítiques de sostenibilitat, a més de garantir la qualitat i la transparència en el servei al client. Anticipar-se i ocupar-se a través del desenvolupament responsable del negoci, el compromís amb els empleats, amb el medi ambient i amb la societat en tots els territoris en què el Banc desenvolupa la seva activitat.

Banc Sabadell disposa d’un conjunt de polítiques, normes internes i codis de conducta que garanteixen aquest comportament ètic i responsable en tota l’organització i que comprenen tota l’activitat del grup. Així doncs, el Banc té constituït un Comitè d’Ètica Corporativa, en què es reporten les qüestions de responsabilitat corporativa, i un Comitè de Sostenibilitat, de caràcter transversal a tota l’organització i amb participació de les diferents unitats amb responsabilitat en aspectes d’aquestes matèries, que coordina totes les actuacions de l’organització.

Així mateix, el Banc integra en la seva estratègia de sostenibilitat els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i el Consell d’Administració ha aprovat l’adhesió de Banc Sabadell als Principis de Banca Responsable.

 Estat d’informació No Financer 2018 - (Extracte de l'Informe de Gestió Consolidat 2018)

 Veure edicions anteriors

 Polítiques, codis i normes
Les normatives, els codis i les diferents polítiques de Banc Sabadell que regeixen i orienten l’actuació de tota l’organització, han estat aprovats tant pels màxims òrgans de direcció com pel mateix Consell d’Administració.

Es tracta de:
 Codi de conducta de Banc Sabadell
 Reglament intern de conducta en l’àmbit del mercat de valors 
 Codi de conducta per a proveïdors de Banc Sabadell
 Política d´ètica i drets humans
 Política de Responsabilitat Social Corporativa
 Política de Restriccions al Finançament i la Inversió d'Activitats del Sector d'Armament del grup Banc Sabadell
 Política d'accionistes i inversors 
 Política de clients 
 Política de recursos humans
 Pla d’igualtat (versió en castellà)
 Memòria de prevenció de riscos laborals 2018 
 Política de medi ambient
 Inventari d'emissions 2018 

 Política de proveïdors 
 Política d´acció social (patrocini i mecenatge) 
 Estratègia Fiscal i Bones Pràctiques Tributàries
    - Estratègia Fiscal
    - Responsabilitat Fiscal i Bones Pràctiques Tributàries


 Compromisos institucionals i reconeixements
La sostenibilitat de Banc Sabadell també es concreta a través de l’adhesió a diferents iniciatives i compromisos internacionals, així com en l’obtenció de diversos reconeixements, certificats i qualificacions.

Adhesió als Principis de Banca Responsable de United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI).

- Signant dels 10 principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides en matèria de drets humans, treball, medi ambient i anticorrupció.

- Signant dels Principis de l'Equador, un conjunt d'estàndards desenvolupats per assegurar que els temes socials i ambientals reben plena atenció en el finançament de grans projectes.
             Informe anual dels Principis d'Equador

- Integració de la RSC en la pràctica empresarial seguint la Guia ISO 26000.

- Adhesió a la categoria de gestió d'actius dels Principis d'Inversió Responsable de les Nacions Unides.

- Signant del Carbon Disclosure Project (CDP) i del CDP Water Disclosure.

- Adhesió al conveni subscrit entre l'AEB, la CNMV i el Banc d'Espanya per desenvolupar actuacions en el marc del Pla Nacional d'Educació Financera (www.finanzasparatodos.es).

- Inclusió en els índexs sostenibles FTSE4Good i FTSE4Good IBEX.

- Segell d'Or del model de l'European Foundation for Quality Management (EFQM).

Certificació ISO 9001 vigent per al 100% dels processos i per a les activitats del grup financer a Espanya.

- Sistema de gestió ambiental certificat segons la norma ISO 14001 per a sis seus corporatives.

- Certificació LEED NC (New Construction) d'edificació sostenible per al nou edifici del Centre Banc Sabadell.

- Soci del Programa europeu Greenbuilding de l'edificació sostenible. Certificat per al centre logístic de Polinyà.
 

 Contacti amb nosaltres
rsc@bancsabadell.com / medioambiente@bancsabadell.com