Espai de l’Accionista 1

Cabecera Banc de Sabadell

InfoAccionista

Tota la informació al servei de l’accionista de Banc Sabadell.

 

El butlletí InfoAccionista és una comunicació adreçada especialment als accionistes de Banc Sabadell, amb informació orientada a garantir el coneixement, per part dels nostres accionistes, de tota la informació rellevant del banc amb el màxim rigor i transparència.

Comissions

Accions de Banc Sabadell (SAB):

 

Concepte Comissió   Corretatje
Compra Exempta   0,30% s/efectiu, mín.6,01 €
Compra (BS Compte Accionista) Exempta   Exempta
Venda (1) 0,30% s/efectiu, mín. 6,00 €   0,30% s/efectiu, mín.6,01 €
Dipòsit (administració, custòdia) Exempt   --
Dipòsit (cancel.lació) Exempt    
Pagament de dividends Exempt   --
Ampliacions de capital Exemptes   --
Compra de drets de suscripció Exempta   0,30% s/efectiu, mín. 3,00 €
Venda de drets de suscripció (correspon al 50% de la comissió estàndar) 0,175% s/efectiu, mín. 0,60 €   0,30% s/efectiu, mín. 3,00 €

 

(1) Per a ordres cursades per banca a distància (Internet). Si és per telèfon o a través de les nostres oficines, 0,35%, mín. 6,01 €.

FAQs

On puc consultar la cotització actual de l’acció Sabadell?

Pot consultar la cotització de l’acció del Banc Sabadell a la nostra web, dins l’apartat: L’acció.

Quin és el valor nominal de l’acció Sabadell?

El valor nominal de l’acció de Banc Sabadell es de 0,125 euros.

Quin és el capital social del banc?

El capital social actual del banc és de 680.027.681 euros, representats per 5.440.221.447 accions. Pot consultar la seva evolució històrica a la nostra web, dins l’apartat: L’acció.

Quina és l’estructura del capital social del banc?

L’estructura de l’accionariat per trams d’accions i per tipologia d’accionistes està disponible a la nostra web, dins l’apartat: L’acció.

On puc consultar les ampliacions de capital fetes pel banc?

La relació de les ampliacions de capital està disponible a la nostra web, dins l’apartat: L’acció.

On puc consultar les retribucions als accionistes?

La relació de les retribucions (dividends, scrip dividends i adjudicació d’accions d’autocartera) es poden consultar a la nostra web, dins l’apartat: L’acció.

Què haig de fer per comprar accions de Banc Sabadell?

Si vostè és client de Banc Sabadell pot anar a la seva oficina habitual, o bé, si és usuari de banca a distància pot fer la compra a través de BS Online, BS Mòbil o Oficina Directa.

Si no és client de Banc Sabadell pot dirigir-se a la seva entitat bancària o agència de borsa. No és necessari ser client del nostre banc per ser accionista.

Quines despeses comporta la compra d’accions de Banc Sabadell?

Pot consultar la taula de comissions  a l’apartat: Espai de l’Accionista.

Li recordem que la compra d’accions de Banc Sabadell a través dels nostres diversos canals operatius està exempta de comissió bancària.

Com puc saber el número d’accions de les quals sóc titular?

Si vostè és client de Banc Sabadell ha de dirigir-se a la seva oficina habitual. Si és usuari dels serveis de banca a distància pot fer la consulta a través dels diferents canals que posem a la seva disposició.

Si no és client de Banc Sabadell ha de dirigir-se a l’entitat on té dipositades les accions.

Com haig de procedir per traspassar les accions des d’una altra entitat cap a Banc Sabadell?

Ha de dirigir-se a l’oficina de Banc Sabadell on desitgi dipositar els títols a traspassar. Aquesta oficina s’encarregarà de dur a terme els tràmits necessaris.

On puc consultar l’Informe Anual?

L’Informe Anual, així com els informes financers trimestrals i anuals estan disponibles a la nostra web, dins l’apartat: Informació economicofinancera.

De quina manera comunica Sabadell l’abonament del dividend?

Quan el Consell d’Administració aprova el dividend, el Banc ho comunica a través de:


  • Notificació a la CNMV

  • Anunci a la premsa

  • Notificació en la pàgina web del Banc

Quina es la rendibilitat per dividend de l’acció Sabadell?

La rendibilitat per dividend de l’acció Sabadell es publica en la informació trimestral de resultats.

Pot accedir als informes trimestrals de Banc Sabadell a la nostra web, dins l’apartat: Informació economicofinancera.

Les comunicacions d’accionistes les estic rebent a un domicili antic. On haig de comunicar el canvi de domicili?

Si és client del Banc, pot comunicar el nou domicili a la seva oficina.

Si és accionista, però no té cap vinculació comercial amb el Banc, pot comunicar-ho, una vegada acreditada la seva identitat, a qualsevol oficina de Sabadell, a través del telèfon d’Atenció a l’accionista o per e-mail a l’adreça accionista@bancsabadell.com. El nou domicili quedarà recollit en el nostre registre d’accionistes.

Quan publica Sabadell els seus resultats?

Cada tres mesos i fan referencia al tancament trimestral natural.

Preguntes relatives a la Junta d’Accionistes

Per a més informació sobre la Junta General d’Accionistes, pot consultar la nostra web, apartat: Junta General d’Accionistes.

Servei de Relació amb Accionistes

Ens pot fer arribar qualsevol dubte, suggeriment, comentari o petició d'informació al Servei de Relació amb Accionistes :

 
 

Accionistes minoristes

Telèfon: +34 937 288 882

Adreça electrònica: Accionista@bancsabadell.com