Urquijo Gestió 1

Cabecera Banc de Sabadell

[fwk-literal-es_ES-breadcrumb]

  • Inici
  • Altres webs del grup
  • Urquijo Gestió

Gestora

Qui som

Urquijo Gestión és una Societat Gestora d'Institucions d'Inversió Col·lectiva ("IIC") inscrita a la CNMV amb el número 1.

El tret diferencial d'Urquijo Gestión rau en la seva especialització en la gestió d'inversions i en la seva dedicació als clients de SabadellUrquijo Banca Privada.

Des d'aquesta Societat Gestora d'Institucions d'Inversió Col·lectiva es gestionen Societats d'Inversió, així com carteres discrecionals, a mida de cada inversor.

Urquijo Gestión ofereix una completa i variada oferta de serveis que permeten accedir al més ampli espectre de possibilitats d'inversió en les millors condicions possibles.

Per a satisfer les necessitats dels inversors de Banca Privada més exigents, Urquijo Gestión, compta amb un equip humà d'experiència dilatada i ampli coneixement i també amb els mitjans tècnics més sofisticats.

Les nostres capacitats i la nostra trajectòria ens situen com una de les Societats Gestores amb més experiència i reconeixement del mercat.

El programa d'activitats d'Urquijo Gestión comprèn:

  • L’administració, representació, assessorament d’inversions, gestió d’inversions i gestió de les suscripcions y reemborsaments dels Fons y Societats d’Inversió.

En l’actualitat, Urquijo Gestión, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal pertany al 100% al Grup Banc Sabadell.

La nostra història

A l'any 1870 va ser fundat Banco Urquijo, un banc pioner, que ha demostrat una contínua capacitat d'adaptació als canvis de l'entorn financer.

En la seva trajectòria ha contribuït de manera significativa al desenvolupament financer del país:

  • Promovent les primeres emissions de bons de caixa de bancs industrials.

  • Dissenyant emissions d'obligacions de les principals empreses espanyoles, intermediant així mateix en la seva col·lecció.

  • Gestionant els patrimonis dels particulars i d'importants institucions mitjançant productes i serveis específics i sent l'entitat pionera en Banca Privada a Espanya.

Després de ser adquirit pel Grup Banc Sabadell, i un cop acabada la integració amb Sabadell Banca Privada, SabadellUrquijo va pasar a ser un dels bancs amb més tradició i prestigi del mercat financer espanyol, posicionant-se com entitat especialitzada en serveis de banca privada de referència a Espanya.

Sabadell és un grup bancari espanyol, integrat per diferents bancs, marques, societats filials i societats participades que abasten tots els àmbits del negoci financer sota un denominador comú: professionalitat i qualitat.

Un equip humà ben preparat, dotat dels recursos tecnològics i comercials més moderns i una organització multimarca i multicanal, enfocada al client, permeten a Sabadell ocupar una destacada posició al mercat en banca d'empreses i en banca privada amb SabadellUrquijo.

Govern de la Societat

Consell d'Administració

President

D. Teodoro Millán de la Torre

Consellers

D. Ramón de la Riva Reina, CDom

D. Xavier Francesc Blanquet Oriol, CDom

D. Jaime Hoyos Moliner, CE

Conseller independent

D. Teodoro Millán de la Torre

Secretari no Conseller

D. Jesús Leal Palazón

CE: Conseller executiu

CInd: Conseller extern independent

CExt: Conseller extern no independent

CDom: Conseller extern dominical

Política Retributiva de la Gestora

  • 2024 - Política Retributiva de Urquijo Gestión Descargar PDF
  • 2021 - Política Retributiva de Urquijo Gestión Descargar PDF

Comptes Anuals

Filosofia d'inversió

A Urquijo Gestión es fa una gestió activa de les carteres gestionades, dins d'un univers d'inversió global. Proporcionem accés a tots els mercats a nivell geogràfic: Europa, EE.UU., Japó, països emergents… i a tota classe d’actius: cash, renda fixa, renda variable, gestió alternativa, volatilitat, inflació, matèrias primes, crèdit, divises, etc.

Per això, el nostre equip de gestió compta amb especialistes tant en Renda Fixa (govern i crèdit), com en Renda Variable (per sectors d’activitat), així com un equipo específic de carteres de Fons. A més, comptem amb un equip d’Estratègia.

El procés d'inversió segueix un doble enfocament: d'una banda, una anàlisi top-down (de l'aspecte general al particular, des de les classes d'actius, regions, sectors fins als valors, actius i instruments financers concrets) per determinar el nivell total d'inversió i per decidir la composició de la cartera per classes d'actiu. De l'altra, una anàlisi bottom-up (de l'aspecte particular al general arrencant des de la selecció d'actius) per a la construcció i diversificació de les carteres gestionades.

En el procés de creació de totes les carteres (carteres de fons, carteres multiactiu, SICAVs…), integrem tant criteris financers com criteris extra-financers ESG (criteris ambientals, socials i de bon govern).

Seguim una estratègia d’exclusió de companyies, sectors i països que puguin estar involucrats en activitats controvertides. A més, apliquem una estratègia best-in-class per a seleccionar els actius amb els millors ratings sostenibles.

Productes i Serveis

Imagen Productos y Servicios

SICAV

Les Societats d’Inversió de Capital Variable (SICAV) són societats anònimes que tenen com a objecte social exclusiu la inversió en valors immobiliaris i actius financers. Són Institucions d’Inversió Col·lectiva, cosa que implica que les seves inversions segueixen la normativa i supervisió de la CNMV.

El capital social mínim és de 2.400.000 euros a Espanya.

A través de les SICAV de dret espanyol, tindrà accés a mercats i instruments financers que li permetran una gran llibertat d’inversió en tota mena d’actius negociats a mercats organitzats, gràcies a la possibilitat de liquiditat diària que es deriva de l’admissió de la SICAV a negociació al Mercat Alternatiu Borsari, en els límits que imposen els estatuts socials de la SICAV i la legislació vigent.

Sabadell Urquijo Banca Privada, per la seva tradició i experiència en la gestió de patrimonis, està molt especialitzat en el plantejament, l’oferta i el seguiment d’aquest tipus de vehicles societaris per als seus clients.

La sòlida reputació de Sabadell Urquijo Banca Privada com a punt de referència de l’excel·lència bancària es basa en una història de més de 150 anys.

Sabadell Urquijo Banca Privada compta amb una societat gestora especialitzada en SICAV: Urquijo Gestión, Gestora d’Institucions d’Inversió Col·lectiva inscrita a la CNMV amb el número 1 i dedicada a la gestió de SICAV i a la gestió a mida per als clients de Sabadell Urquijo Banca Privada.

Catàleg de SICAV

Anuncis Oficials SICAV

Nom de la SICAV Data de Publicació Anuncis legals Data de Baixa
 
12/06/2024 Anunci de reducció de capital i canvi de l’objecte social (versió en castellà)  
 
11/01/2024 Anunci reducció de xifres de mínim i màxim estatutari (versió en castellà)  
 
02/01/2023 Anunci sobre dret de reinversió de la quota de liquidació social a l'empara del previst a la lletra c) de l'apartat 2 de la Disposició Transitòria quarantena primera de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost de societats  
LALLO INVERSIONES, SICAV, S.A.,
17/11/2022
 
Anunci sobre dret de reinversió de la quota de liquidació social a l'empara del previst a la lletra c) de l'apartat 2 de la Disposició Transitòria quarantena primera de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost de societats  
ALMENSA INVER 21, SICAV, S.A., 14/11/2022
Anunci sobre dret de reinversió de la quota de liquidació social a l'empara del previst a la lletra c) de l'apartat 2 de la Disposició Transitòria quarantena primera de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost de societats
 
 
 
14/11/2022
Convocatòria de junta general d' accionistes
 
TITULOS ESTRAUNZA, SICAV, S.A., 02/11/2022 Anunci sobre dret de reinversió de la quota de liquidació social a l'empara del previst a la lletra c) de l'apartat 2 de la Disposició Transitòria quarantena primera de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost de societats  
 
21/10/2022
Anunci sobre dret de reinversió de la quota de liquidació social a l'empara del previst a la lletra c) de l'apartat 2 de la Disposició Transitòria quarantena primera de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost de societats
 
 
20/10/2022
 
Anunci sobre dret de reinversió de la quota de liquidació social a l'empara del previst a la lletra c) de l'apartat 2 de la Disposició Transitòria quarantena primera de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost de societats  
 
02/08/2022
Anunci transformació a PLAZA DE COLON INVERSIONES SIL, SA
 
 
 
20/07/2022 Anunci de reducció de capital i de transformació en societat de responsabilitat limitada  
 
19/07/2022
Anunci transformació a BOYSEP INVESTMENT SIL, SA
 

NEREI INVERSIONES SICAV, S.A.

16/06/2022
Acord liquidació
 

INVERSIONES CORIDITH SICAV, S.A.

20/04/2022

Convocatòria Junta liquidació

 

ALICANTE CAPITAL, SICAV, S.A.

20/04/2022

Convocatòria Junta liquidació

 

LUCRUM INVERSIONES, SICAV, S.A.

15/03/2022 Convocatòria de junta general extraordinària d' accionistes  

BORDOLIQUE, SICAV, S.A.

15/03/2022 Convocatòria de junta general extraordinària d' accionistes  

ROSTAND FINANCE SICAV, S.A.

24/01/2022  Anunci reducció de capital i canvi objecte social  

LUCRUM INVERSIONES, SICAV, S.A.

20/01/2022 Convocatòria de junta general extraordinària d' accionistes  

BORDOLIQUE, SICAV, S.A.

20/01/2022 Convocatòria de junta general extraordinària d' accionistes  
INVERSIONES CORIDITH SICAV, S.A 25/03/2021 Convocatòria de Junta General d’Accionista a celebrar el 05/05/2021  
ALICANTE CAPITAL SICAV, S.A 25/03/2021

Convocatòria de Junta General d’Accionista a celebrar el 05/05/2021

 
INVERSIONES CORIDITH SICAV, S.A 25/03/2021 Aquesta societat va resultar exclosa el 3 de desembre de 2020 del Registre de SICAV de la CNMV , pel que Urquijo Gestión , SGIIC, S.A. va finalitzar com a  gestora de la mateixa en aquesta data 03/12/2020
ALICANTE CAPITAL SICAV, S.A 25/03/2021

Aquesta societat va resultar exclosa el 3 de desembre de 2020 del Registre de SICAV de la CNMV , pel que Urquijo Gestión , SGIIC, S.A. va finalitzar com a  gestora de la mateixa en aquesta data

03/12/2020
INVERSIONES LUTIMO, SICAV, S.A. 25/06/2020

Convocatòria de Junta

General d'Accionistes

25/12/2020
EPÓMENES, SICAV, S.A. 25/06/2019

Canvi d'objecte social

25/12/2019
JVCM ACTIVOS, SICAV, S.A. 05/11/2018

Anunci de fusió

05/05/2019
INVERSIONES COVER, SICAV, S.A. 05/11/2018

Anunci de fusió

05/05/2019
JVCM ACTIVOS, SICAV S.A. 05/10/2018

Convocatòria de Junta

Extraordinària

05/04/2019
INVERSIONES COVER, SICAV, S.A. 05/10/2018

Convocatòria de Junta

Extraordinària

05/04/2019
JVCM ACTIVOS, SICAV S.A. 03/10/2018

Subsanació de

Convocatòria de Junta

01/04/2019
INVERSIONES COVER, SICAV, S.A. 05/10/2018

Complement i subsanació de

Convocatòria de Junta

01/04/2019
INVERSIONES COVER, SICAV, S.A. 01/10/2018

Estatuts (Projecte)

01/04/2019
JVCM ACTIVOS, SICAV, S.A. 19/09/2018

Informe expert

independent

31/03/2019
INVERSIONES COVER, SICAV, S.A. 19/09/2018

Informe expert

independent

31/03/2019
JVCM ACTIVOS, SICAV, S.A. 12/09/2018

Estatuts

31/03/2019
INVERSIONES COVER, SICAV, S.A. 12/09/2018

Estatuts

31/03/2019
JVCM ACTIVOS, SICAV, S.A. 12/09/2018

Consell d’Administració

31/03/2019
INVERSIONES COVER, SICAV, S.A. 12/09/2018

Consell d’Administració

31/03/2019
JVCM ACTIVOS, SICAV, S.A. 12/09/2018

Comptes Anuals 2015

Informe d’Auditoria

31/03/2019
JVCM ACTIVOS, SICAV, S.A. 12/09/2018

Comptes Anuals 2016

Informe d’Auditoria

31/03/2019
JVCM ACTIVOS, SICAV, S.A. 12/09/2018

Comptes Anuals 2017

Informe d’Auditoria

31/03/2019
INVERSIONES COVER, SICAV, S.A. 12/09/2018

Comptes Anuals 2015

Informe d’Auditoria

31/03/2019
INVERSIONES COVER, SICAV, S.A. 12/09/2018

Comptes Anuals 2016

Informe d’Auditoria

31/03/2019
INVERSIONES COVER, SICAV, S.A. 12/09/2018

Comptes Anuals 2017

Informe d’Auditoria

31/03/2019
JVCM ACTIVOS SICAV, S.A. 12/09/2018

Informe dels administradors

sobre la fusió

31/03/2019
INVERSIONES COVER, SICAV, S.A. 12/09/2018

Informe dels administradors

sobre la fusió

31/03/2019
JVCM, SICAV, S.A. 11/07/2018

Projecte de fusió

31/12/2018
INVERSIONES COVER, SICAV, S.A. 11/07/2018

Projecte de fusió

31/12/2018

Cercador

Carteres de Fons

Comptem amb un equip de gestió especialitzada que aporta una dirección professional de les inversions, agilitat, eficiència i flexibilitat.

Gestionem carteres de fons en euros o en dòlars, d’acumulació o de rendes i, amb possibilitat d’invertir exclussivament en fons ISR (inversió socialment responsable). Sempre adaptant les carteres al perfil de risc del client.

Carteras Fondos

Carteres Multiactiu

Amb les carteres multiactiu, el’inversor té la possibilitat d’accedir a un ampli univers d’inversió: renda fixa directa, renda variable directa, fons d’inversió, ETF, etc. Sempre adaptant les carteres al perfil de risc del client.

Comptem amb la possibilitat de gestionar carteres de Baixa Volatilitat, amb un objectiu de batre a l’inflación sense superar una volatilitat anual de 1,50%.

Carteres Multiactiu

Unit Linked Luxemburgues

united linked luxemburguès

Un Unit Linked es un producte d’estalvi basat en una assegurança de vida en el que les aportacions realitzades s’ inverteixen en una cartera de valors o de fons.

El Unit Linked luxemburguès es diferència de les assegurances de vida espanyoles en que els actiuss del mateix están fora del balanç de la asseguradora iel seu dipòsit en un banc custodi aprovat pel regulador luxemburguès.

Té una ràpida constitució, essent a més rescatable en qualsevol momento.

Sostenibilitat

Informació relacionada amb la sostenibilitat: Cartera Generació Futura

Información relacionada con la sostenibilidad Cartera Generación Futura Renta Fija 16/12/2022
Información relacionada con la sostenibilidad Cartera Generación Futura Renta Variable 16/12/2022
Información relacionada con la sostenibilidad Cartera Generación Futura Gestión Alternativa 16/12/2022

Informació precontractual: Carteres Generació Futura

Información pre-contractual Cartera Generación Futura Renta Fija 16/12/2022
Información pre-contractual Cartera Generación Futura Renta Variable  16/12/2022
Información pre-contractual Cartera Generación Futura Gestión Alternativa 16/12/2022

Política d'integració de riscos ESG

Resum de la Política d'integració de riscos ESG en productes d'Urquijo Gestió SGIIC a data 26/04/2024

Política Retributiva

Resum de la Política Retributiva a data 22/02/2021

Declaració de principals incidències adverses sobre els factors de sostenibilitat a data 22/02/2021

Atenent a la mida, naturalesa i escala de les activitats que realitza la gestora, així com la robustesa dels procediments d'integració de riscos de sostenibles en les decisions d'inversió, la Gestora declara que no té en compte les incidències adverses de les decisions d'inversió sobre els factors sostenibles. Si bé a nivell individual la Gestora no tindrà en compte aquestes incidències adverses, s'ha d'adherir-se al que publiqui Banc Sabadell a nivell consolidat segons el que aquest decideixi. A data 22/02/2021

Politica implicación y Engagement (SRD II)

Política implicació i Engagement (SRD II) d'Urquijo Gestió SGIIC a data 02/08/2021

Publicació Sentit de Vot a data 22/01/2024

Oficina d'Urquijo Gestió

Urquijo Gestión, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal C/ Serrano, 71, 1ª planta 28006 Madrid (España)

Adreça de correu electrònic: Gestora@sabadellurquijo.com