Avís legal 1

Cabecera Banc de Sabadell

[fwk-literal-es_ES-breadcrumb]

  • Inici
  • Avís legal

Avís legal

Condicions generals
 

Aquestes condicions generals regulen l’ús i l’accés al lloc web del Grup d’empreses BANC SABADELL (a partir d’ara, el Grup) que l’entitat Banco de Sabadell, S.A. (a partir d’ara, el Banc), amb domicili social a Avinguda Óscar Esplà, 37 d'Alacant, NIF A08000143, inscrit a Alacant, tom 4070, foli 1, full A-156980, posa a disposició dels usuaris a través de l’adreça d’Internet: www.sabadellatlantico.com. L’adreça "IP" és: 194.224.15.16.

L’ús del lloc web per part de qualsevol usuari implica l’acceptació plena d’aquestes condicions i criteris que consten permanentment exposats al web, sota la versió publicada i vigent a cada moment. Amb aquesta finalitat, es recomana a l’usuari llegir atentament les condicions i les instruccions exposades a les pàgines web cada cop que hi accedeixi i també la necessitat de recarregar a cada moment, per mitjà de la funció prevista amb aquest efecte al seu navegador, els continguts que hi ha a la memòria cau del mateix ordinador personal de l’usuari per tal de rebre una informació totalment actualitzada.

Tot això sense perjudici de les condicions específiques que regulin cada un dels productes i serveis la contractació dels quals sigui expressament i específicament oferta per mitjà de les pàgines web. La simple informació sobre productes del nostre Grup no és una oferta de venda. La inclusió de formularis de sol·licitud és només una invitació perquè l’usuari ofereixi la seva compra. La contractació de qualsevol dels productes o serveis requerirà l’estudi previ i l’acceptació per part del Banc i es perfeccionarà mitjançant la signatura del contracte corresponent, per bé que quedarà subjecta a les seves condicions generals i particulars que regiran, en tot cas, els drets i les obligacions de les parts en relació amb aquests.
 

Objecte
 

El lloc web té com a objectiu principal informar sobre les activitats, els fets, les iniciatives, els productes i els serveis del Grup en general i també de les entitats que en formen part i facilitarà, alhora, l’accés als llocs web específics que pertanyen a certes entitats del Grup o bé a portals d’Internet controlats per societats que s’hi vinculen. L’accés i la utilització per part de l’usuari de cada un dels llocs específics o portals es regeix per les seves pròpies normes, les quals són exposades mitjançant l’avís legal, l’enllaç del qual consta al peu de les diferents pàgines d’inici.
 

Condicions d'utilització per a l'usuari
 

L’usuari es compromet a fer un us adequat, correcte i lícit dels continguts i els serveis del lloc web. Queden estrictament prohibides les acitivitats il·legals, il·lícites o contraries a la bona fe i a l’ordre públic, i en general, tota conducta que atempti, indueixi o pugui atemptar contra el respecte a la dignitat humana i al principi de no-discriminació per motius de raça, religió, opinió, nacionalitat o qualsevol altra circumstància personal o social; contra la protecció de la salut pública i dels consumidors i usuaris; o la protecció de la joventut i de la infància. Així mateix, queda prohibida tota activitat dirigida a suplantar a qualsevol persona o entitat, o a interferir, violar, alterar o desconnectar el sistema, els servidors, les xarxes o els continguts, i també a incomplir qualsevol requisit de connexió.

El Banc es reserva el dret d’excloure l’usuari del servei sense avís previ i d’adoptar totes les mesures que consideri oportunes a cada moment, per tal d’evitar les conductes i les activitats indicades.
 

Propietat Intel.lectual o Industrial
 

S’adverteix expressament que tots els elements del lloc web estan subjectes a drets de propietat intel·lectual o industrial. El contingut, els codis de font, la forma, el disseny i la denominació dels productes, les aplicacions, les eines, les pàgines, les marques, els noms comercials, els logotips, les informacions, les imatges, els sons i els gràfics, fins i tot el copyright, són propietat o han estat cedits o són objecte de llicència a favor del Banc, per la qual cosa l’autoria i el dret d’explotació en tots els seus termes i modalitats són protegits per les lleis mercantils i penals vigents, i el fet d’infringir-les, al marge de les responsabilitats pecuniàries corresponents, és una activitat il·licita o delictiva.

Per tot això, l’usuari s’haurà d’abstenir de fer la reproducció, l’adaptació, la combinació o la integració a altres aplicacions, arranjaments o qualsevol altra manipulació o transformació i també qualsevol forma de comunicació pública o distribució, en relació amb tots els continguts accessibles a través del web, llevat l’autorització expressa del Banc o entitats del Grup, i fins i tot en aquest cas, s’abstindrà de fer-ho mitjançant procediments diferents dels especificats i previstos a través del mateix web per als usuaris, els quals en cap cas podran portar a terme cap descàrrega, impressió, còpia o trasllat del contingut en qualsevol suport, amb alteració o modificació dels continguts facilitats, de manera que difereixi, ometi, afegeixi, distorsioni, modifiqui o comporti contradicció en relació amb els missatges o informacions exposades i subministrades a través del web, de la manera com aquests consten al sistema i als registres informàtics del Banc.

El Banc o les entitats del Grup no concedeixen cap llicència o autorització d’ús de cap mena sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol dret o propietat relacionats amb el mateix web, els serveis o els continguts.

Els llocs web que estableixin hiperenllaços (hyperlinks) amb les pàgines del web del Grup necessitaran autorització expressa i, en tot cas, s’hauran d’abstenir de reproduir aquestes pàgines i d’associar directament l’enllaç en relació amb qualsevol altra pàgina del lloc diferent de la d’inici (home page). Igualment, caldrà que s’abstinguin d’utilitzar signes distintius, noms comercials, rètols, informacions o qualsevol altre contingut propi del lloc web, lleva de la indicació que formi part del mateix enllaç (link). En cap cas es podrà donar a entendre ni declarar que el Banc ha autoritzat, intervé, assumeix, participa o ha supervisat de cap manera els continguts de la pàgina en què consti l’hiperenllaç, ni tan sols que consent la inclusió d’aquest, llevat autorització expressa.
 

Política de Privadesa
 

Les condicions relatives a la política de privadesa consten exposades amb caràcter general a través de l’enllaç que és denominat "PRIVADESA", que és accessible als usuaris per mitjà de la pàgina d’inici d’aquest lloc web. Tot això sense perjudici de les advertències, les condicions o les clàusules específiques que puguin constar en aquelles àrees, llocs o formularis de registre del lloc web, mitjançant els quals l’usuari pot fer una sol·licitud d’informació o petició de productes i serveis, o bé establir comunicació amb les entitats del Grup, que seran d’aplicació preferent per al cas concret.
 

  • Navegació:

La simple navegació a través del lloc web del Banc té caràcter gratuït i no exigeix el registre previ per part de l'usuari. No obstant, l'accés, contractació o la utilització d'alguns productes o serveis requerirà el registre de l'usuari, la tinença de claus o targetes d'identificació o el pagament d'un preu de conformitat amb el que estableix les condicions específiques reguladores de cada producte o servei.

S'adverteix expressament a l'usuari que el lloc web del Banc utilitzza cookies. Aquestes cookies són petits fitxers de dades que es generen al ordinador de l'usuari les quals s'associen únicament amb un usuari anònim. Les cookies utilitzades no poden llegeir dades del seu disc dur ni llegir els arxius cookies creats per altres proveïdors. Les cookies permeten reconèixer als usuaris únicament en el cas que s'hagin registrat, con la fi  que no tinguin que fer-ho cada visita per accedir a les àrees o serveis reservats exclusivament a ells. Així mateix faciliten informació sobre la data i hora de l'última vegada que l'usuari va visitar la web i els continguts escollits durant la navegació. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies al seu disc dur, havent consultat a tal efecte les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

 

  • Dades de caràcter personal:

En el cas que a un usuari -persona física- se le requereixi el registre de les seves dades personals, a fí de possibilitar l'accés, ús o contractació d'algun servei facilitat a través del lloc web del Banc, se l'informarà expressament que aquestes dades, resulten necessàries de cara al desenvolupament, control, gestió i execució dels serveis i productes contractats i que aquests seran incorporats als fitxers creats a tal efecte en cada cas. La introducció i registre de les dades personals per part de l'usuari comportarà l'acceptació i autorització expressa al Banc de cara a la recollida, incorporació als respectius fitxers i el tractament d'aquestes dades personals, així com per a la seva conservació durant els termins previstos a les dispossicions aplicables.

Així mateix, s'adverteix a l'usuari que el registre de les dades personals aportades en el moment de la suscripció o contractació de productes o serveis, comportarà a més l'acceptació de caràcter voluntari per la seva part en relació al tractament d'aquestes dades personals pel Banc a fi de ser segmentades o categoritzades amb l'objectiu de mantenir-lo al corrent i poder remetre informacions, ofertes o promocions dels seus productes i serveis, el.laborar perfils, o realtizar anàlisi de propostes sol.licitades per l'usuari.

Al propi temps, l'aportació de les dades personals per part de l'usuari, comportarà l'acceptació voluntària de la cessió i transmissió d'aquestes dades, amb els mateixos objectius que els indicats a l'apartat anterior, a les societats pertanyents al grup d'empreses, auxiliars i participades, de les que el Banc formi part a cada moment. Així com l'autorització al Banc per rebre de les indicades societats informacions que constin als arxius d'aquelles. Les activitats realitzades per les diferents societats o entitats cessionàries anteriorment indicades comprenen les de tipus financer, en totes les seves modalitats: banca, finançament de bens o actius, serveis d'inversió i assegurances, i també les de caràcter no financer, tals com les corresponents als sectors inmobiliaris, de serveis, venda i distribució de bens i articles de consum, serveis de consultoria, assessorament gestió, canals de comunicació, informàtica i oci.
 

L'autorització de l'usuari al tractament i cessió indicats en els dos anteriors apartats té caràcter voluntari, pudent, en els termes establerts en la normativa sobre protecció de dades a cada moment vigent, revocar l'autorització aquí concedida de cara al tractament o la cessió de les dades personals. En tot cas, l'usuari podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel.lació, dirigint-se per escrit al responsable dels fitxers, que és el Banc de Sabadell, S.A. amb NIF A-08000143 inscrit a Barcelona, tomo 20.093, foli 1, fulla B-1561, al domicili social situat a Sabadell, Pl. Sant Roc, 20. No obstant, poden existir supòsits en els que el registre de dades s'incorpori a fitxers la responsabilitat de la qual correspongui a entitats diferents al Banc (col.laboracions o promocions conjuntes de productes o serveis) que s'advertirà expressa i respectivament a l'usuari.

Finalment s'adverteix a l'usuari que les pàgines web del Banc poden facilitar l'accés mitjançant enllaços ("links") a diferents llocs web corresponents a entitats, companyies, institucions i organitzacions alienes al Banc. El Banc no serà responsable, amb relació al registre en aquests llocs web, de les dades personals per part de l'usuari.
 

Responsabilitat
 

El Banc no garanteix a l’usuari la disponibilitat, l’accés o la continuïtat en la connexió al lloc web i en el subministrament d’informació o qualsevol altre dels diferents serveis que s’hi ofereixen. En conseqüència, el Banc i qualsevol possible proveïdor de continguts no seran responsables en cas que hi hagi interrupcions del servei, retards, mal funcionament i, en general, qualsevol inconvenient que tingui el seu origen en causes que escapen del control del Banc o els proveïdors, o provingui d’una actuació dolosa o culposa de l’usuari, o força major. El Banc tampoc no garanteix la utilitat, l’obtenció de resultats o la infal·libilitat dels continguts facilitats a través del web, que en tot cas ho són amb caràcter orientatiu i informatiu. Aquesta informació s’ha obtingut de fonts considerades raonablement fiables, però no s’han de considerar com a infal·libles i cal, si escau, contrastar-les amb altres fonts abans d’adoptar qualsevol estat d’opinió o decisió per part de l’usuari. Totes les opinions, les mesures o les actuacions d’inversió o de qualsevol altre tipus que siguin adoptades per l’usuari ho seran pel seu exclusiu compte i risc.

El Banc no assumeix cap responsabilitat derivada de la utilització per part de l’usuari dels continguts del lloc web del Grup i es reserva el dret de modificar, substituir, actualitzar, renovar, impedir o restringir l’accés, interrompre, bloquejar, suspendre temporalment o cancel·lar amb caràcter definitiu qualsevol servei, subministrament d’informació o qualsevol altre contingut, ja sigui en relació amb un usuari concret o en general.

Si no és que s’estableix expressament el contrari en cada cas, el Banc no intervé, ni participa, ni assumeix cap garantia pel que fa als serveis o productes oferts per tercers proveïdors accessibles mitjançant hiperenllaços o marcs publicitaris.

El Banc no assumeix cap responsabilitat pels danys que es puguin produir als equips dels usuaris per possibles virus informàtics contrets per l’usuari pel fet de navegar pel lloc web o per qualssevol altres derivats de la navegació. L’usuari haurà de tenir en compte totes les normes, les condicions i les mesures que s’especifiquen i determinen al mateix lloc web, sota l’apartat indicat corresponent a la seguretat.

Tota la informació oferta sobre rendibilitats i possibles expectatives respecte a un determinat producte, serveis, valors o actius ha estat elaborat prenent com a referència rendibilitats i evolució dels corresponents productes financers en el passat, per la qual cosa només es tracta d’estimacions o previsions de futur sotmeses al fet que determinats riscos, circumstàncies o altres factors rellevants de qualsevol tipus puguin conduir a obtenir resultats materialment diferents dels previstos. Per tant, la informació pot no ser una orientació vàlida per determinar la conveniència d’una inversió determinada que el visitant vulgui fer. El resultat que aquesta inversió pugui comportar en el futur dependrà necessàriament de causes totalment de fora del control del Banc o de les empreses del seu Grup, per la qual cosa les futures inversions triades i degudament contractades poden ser molt superiors o inferiors a les dades facilitades i no serà possible, per part del Banc o d’aquestes empreses, donar més garanties que les ofertes expressament respecte d’un producte o servei en concret.

El Banc i les empreses del seu Grup ofereixen la informació sobre productes i serveis de manera gratuïta i no tenen cap garantia respecte a l’ús o la finalitat per a la qual el visitant hi hagi pogut accedir. Per això, el Banc i les empreses del Grup declinen tota la responsabilitat respecte a l’exactitud, l’actualitat, la idoneïtat o la suficiència d’aquesta, ni ofereixen cap garantía.

En el cas d’informacions elaborades per tercers, s’adverteix expressament que ha estat elaborada fora de l’àmbit o control del Banc o del Grup. Per això, el Banc i les empreses del Grup no ofereixen cap garantia o assumeixen més responsabilitat que la que assumeix l’autor d’aquesta informació en origen. Aquesta informació és oferta sense cap altre tipus de garantia, compromís o responsabilitat, ja sigui expressa, tàcita o implícita, ni de caràcter legal, convencional o estatutària. De cap manera es garanteix l’exactitud, la veracitat, l’oportunitat, la infal·libilitat, l’actualitat, el bon estat, la integritat, la suficiència, la utilitat, la idoneïtat, el valor inversor o comercial de la informació facilitada, ni qualsevol altra qualitat, aspecte o circumstància. Ni tampoc es coneix, suggereix, recomana o garanteix, de manera directa o implícita, qualsssevol usos, finalitats o resultats de cap tipus, ja sigui generals, o específics, als efectes del qual l’usuari accedeixi o pugui accedir a la informació. En conseqüència, ni els esmentats tercers, ni el banc o el Grup d’empreses, seran responsables de qualssevol circumstàncies, ets o danys, directes o indirectes, que puguin perjudicar o concórrer pel que fa a l’usuari, en virtut de la informació que es facilita. Totes les opinions, decisions, interpretacions, mesures, actuacions d’inversió o de qualsevol altra mena puguin ser empreses, adoptades o assumides, per part de l’usuari a partir o amb motiu del seu accés, lectura, anàlisi o avaluació de la informació que se li facilita aniran a compte i risc exclusivament seus.


Empreses del grup BS


Pot obtenir la relació de societats que formen part del grup en l’annex corresponent dels comptes anuals consolidats o descarregant el document següent:

(c) Banco de Sabadell, S.A, 2002. Tots els drets reservats.