Informació economicofinancera 1

Cabecera Banc de Sabadell

 Principals magnituds


 

  31.03.21 31.03.22 Variació (%)
Compte de resultats (M€)
Marge d'interessos 833 858 3,0
Marge bàsic 1.175 1.217 3,6
Marge brut 1.230 1.285 4,5
Marge abans de dotacions 461 560 21,3
Benefici atribuït al grup 73 213 191,9
Balanç (M€)      
Total actiu 244.872 253.256 3,4
Inversió crediticia bruta viva 150.334 154.742 2,9
Inversió creditícia bruta de clients 155.967 160.539 2,9
Recursos al balanç 178.077 183.709 3,2
     Dels quals: Recursos de clients al balanç 153.800 161.316 4,9
Recursos fora de balanç 39.478 40.624 2,9
Recursos gestionats 217.555 224.333 3,1
Patrimoni net 12.630 12.940 2,5
Fons propis 13.000 13.375 2,9
Rendibilitat i eficiencia (%)      
ROA 0,06 0,30  
RORWA 0,16 0,88  
ROE 1,00 5,27  
ROTE 1,25 6,53  
Eficiència (excl. amortització) 54,64 47,98  
Gestió del risc      
Riscos dubtosos (M€) 6.127 6.210 1,3
Total actius problemàtics (M€) 7.507 7.508 0,0
Ràtio de morositat (%) 3,71 3,66  
Ràtio de cobertura de dubtosos (%) 56,40 55,70  
Ràtio de cobertura d'actius problemàtics (%) 52,80 52,60  
Gestió del capital      
Actius ponderats per risc (APR) (M€) 80.834 80.303 -0,7
Common Equity Tier 1 phase-in (%) 12,4 12,6  
Common Equity Tier 1 fully-loaded (%) 12,0 12,5  
Tier 1 phase-in (%) 14,4 14,6  
Ràtio total de capital phase-in (%) 16,7 17,1  
Leverage ratio phase-in (%) 5,3 5,5  
Gestió de la liquiditat      
Loan to deposits ratio (%) 98,3 96,6  
Altres dades      
Oficines 2.001 1.594  
Empleats 21.452 18.985  

 

Aneu al glossari de mesures alternatives del rendiment per a més informació sobre la definició dels paràmetres financers.Presentació de resultats

Informes financers trimestrals i semestrals

En aquesta secció podrà descarregar els informes financers trimestrals i semestrals.

Informes anuals

Informe de Rellevància Prudencial

En aquesta secció podrà descarregar l'Informe de Rellevància Prudencial (Pilar III).

Mesures alternatives del rendiment

En aquesta secció podrà descarregar el glossari de termes sobre mesures alternatives del rendiment.

Altres presentacions

En aquesta secció podrà descarregar altres presentacions addicionals a les anteriorment exposades.

 

OPAS

En aquesta secció pot descarregar les ofertes públiques d'adquisició del Grup Banc Sabadell:

Oferta pública per adquirir la totalitat de les accions de TSB

En aquesta secció oferim la informació històrica relativa a l'oferta pública per adquirir la totalitat de les accions de TSB Banking Group plc.

Informació financera històrica de TSB

En aquesta secció podrà descarregar aquella informació financera, regulatòria i relacionada amb l'adquisició de TSB Banking Group Plc, així com accedir a informació d'altres resultats i als anuncis oficials de mercat des del juny de 2014 fins al moment de l'adquisició. Per accedir a l'última informació financera i comunicats de premsa pot consultar el web corporatiu de TSB.

Oferta pública d'adquisició d'accions de Metrovacesa, S.A.

Informació històrica del fullet explicatiu de l'oferta pública d'adquisició de Metrovacesa, S.A. (01.04.2013).

Oferta pública d'adquisició d'accions de Banco Atlántico, S.A.

Informació històrica del fullet informatiu CNMV - Oferta pública d'adquisició d'accions de Banco Atlántico, S.A. (03.02.2004).

Període mitjà de pagament a proveïdors

Com s'estableix a la disposició final segona de la Llei 31/2014, de 3 de desembre, que va modificar la Llei 15/2010, de 5 de juliol, que havia modificat la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per mitjà de la qual es van establir mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, les societats mercantils cotitzades estan obligades a publicar en la memòria dels seus comptes anuals i en la pàgina web de manera expressa el període de pagament a proveïdors.
 

En relació amb aquesta obligació d'informació, en tancar l'exercici de 2021, el període mitjà de pagament a proveïdors de Banco de Sabadell, S.A. va ser de 11 dies i de 27 dies en el cas del grup Banc Sabadell, per sota del termini màxim legal de 60 dies establert a la llei.