Informació economicofinancera 1

Cabecera Banc de Sabadell

 Principals magnituds

  31.03.22 31.03.23 Variació (%)
Compte de resultats (M€)
Marge d'interessos 858 1.100 28,3
Marge bàsic 1.217 1.450 19,2
Marge brut 1.285 1.311 2,0
Marge abans de dotacions 560 581 3,8
Benefici atribuit al grup 213 205 -4,0
Balanç (M€)      
Total actiu 253.256 248.480 -2
Inversió crediticia bruta viva 154.742 152.637 -1,4
Inversió crediticia bruta de clients 160.539 158.454 -1,3
Recursos al balanç 183.709 187.445 2,0
     Dels quals: Recursos de clients al balanç 161.316 162.307 0,6
Recursos fora de balanç 40.624 39.513 -2,7
Recursos gestionats 224.333 226.957 1,2
Patrimoni net 12.940 13.145 1,6
Fons propis 13.375 13.657 2,1
Rendibilitat i eficiencia (%)      
ROA 0,30 0,45  
RORWA 0,88 1,44  
ROE 5,27 8,12  
ROTE 6,53 9,90  
Eficiència (excl. amortizació) 47,98 43,50  
Gestió del risc      
Riscos dubtosos (M€) 6.210 5.891 -5,1
Total actius problemàtics (M€) 7.508 7.008 -6,7
Ràtio de morositat (%) 3,66 3,52  
Ràtio de cobertura de dubtosos (%) 55,65 54,63  
Ràtio de cobertura d'actius problemàtics (%) 52,60 52,05  
Gestió del capital      
Actius ponderats per risc (APR) (M€) 80.303 77.659 -3,3
Common Equity Tier 1 phase-in (%) 12,59 12,78  
Common Equity Tier 1 fully-loaded (%) 12,45 12,78  
Tier 1 phase-in (%) 14,64 15,04  
Ràtio total del capital phase-in (%) 17,13 18,09  
Leverage ratio phase-in (%) 5,49 4,72  
Gestió de la liquiditat      
Loan to deposits ratio (%) 96,6 95,0  
Altres dades      
Oficines 1.594 1.457  
Empleats 18.985 19.151  

 

Aneu al glossari de mesures alternatives del rendiment per a més informació sobre la definició dels paràmetres financers.

 
 

Presentació de resultats

Informes financers trimestrals i semestrals

En aquesta secció podrà descarregar els informes financers trimestrals i semestrals.

Informes anuals

Informe amb Rellevància Prudencial

En aquesta secció podrà descarregar l'Informe amb Rellevància Prudencial (Pilar III).

Mesures alternatives del rendiment

En aquesta secció podrà descarregar el glossari de termes sobre mesures alternatives del rendiment.

Altres presentacions

En aquesta secció podrà descarregar altres presentacions addicionals a les anteriorment exposades.

Operacions corporatives

En aquesta secció pot descargar la informació referent a operacions corporatives del Grup Banc Sabadell:

Oferta pública per adquirir la totalitat de les accions de TSB

En aquesta secció oferim la informació històrica relativa a l'oferta pública per adquirir la totalitat de les accions de TSB Banking Group plc.

Informació financera històrica de TSB

En aquesta secció podrà descarregar aquella informació financera, regulatòria i relacionada amb l'adquisició de TSB Banking Group Plc, així com accedir a informació d'altres resultats i als anuncis oficials de mercat des del juny de 2014 fins al moment de l'adquisició. Per accedir a l'última informació financera i comunicats de premsa pot consultar el web corporatiu de TSB.

Oferta pública d'adquisició d'accions de Metrovacesa, S.A.

Informació històrica del fullet explicatiu de l'oferta pública d'adquisició de Metrovacesa, S.A. (01.04.2013).

Oferta pública d'adquisició d'accions de Banco Atlántico, S.A.

Informació històrica del fullet informatiu CNMV - Oferta pública d'adquisició d'accions de Banco Atlántico, S.A. (03.02.2004).

Projecte comú de Segregació Simplificada

Informació relativa al projecte de segregació simplificada entre Banco de Sabadell, S.A. (societat segregada) i Paycomet, S.L.U. (societat beneficiària).

Període mitjà de pagament a proveïdors

Com s'estableix a la Llei 18/2022, de 28 de setembre, que va modificar la Llei 15/2010, de 5 de juliol, que havia modificat la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per mitjà de la qual es van establir mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, les societats mercantils cotitzades estan obligades a publicar en la memòria dels seus comptes anuals i en la pàgina web de manera expressa el període de pagament a proveïdors, el volum monetari i nombre de factures pagades en un període inferior al màxim establert en la normativa de morositat i el percentatge que suposen sobre el nombre total de factures i sobre el total monetari dels pagaments a proveïdors.
 

En relació amb aquesta obligació d'informació, en tancar l'exercici de 2022, el període mitjà de pagament a proveïdors de Banco de Sabadell, S.A. va ser de 17 dies, per sota del termini màxim legal establert a la llei. Durant l’any 2022, Banco de Sabadell, S.A. ha pagat un total de 147.404 factures per import d’1.469.503 milers d’euros, de les quals 137.086 factures per import d’1.410.723 milers d’euros han estat pagades dins del límit legal, que suposa un 93% del volum de factures i un 96% sobre l’import pagat.