Informació economicofinancera 1

Cabecera Banc de Sabadell

 Principals magnituds

  31.12.22 31.12.23 Variació (%)
Compte de resultats (M€)
Marge d'interessos 3.799 4.723 24,3
Marge bàsic 5.289 6.109 15,5
Marge brut 5.180 5.862 13,2
Marge abans de dotacions 2.298 2.847 23,9
Benefici atribuit al grup 859 1.332 55,1
Balanç (M€)      
Total actiu 251.380 235.173 -6,4
Inversió crediticia bruta viva 156.130 149.798 -4,1
Inversió crediticia bruta de clients 161.750 155.459 -3,9
Recursos al balanç 186.654 186.122 -0,3
     Dels quals: Recursos de clients al balanç 164.140 160.888 -2,0
Recursos fora de balanç 38.492 40.561 5,4
Recursos gestionats 225.146 226.682 0,7
Patrimoni net 13.224 13.879 5,0
Fons propis 13.841 14.344 3,6
Rendibilitat i eficiencia (%)      
ROA 0,34 0,54  
RORWA 1,08 1,70  
ROE 6,31 9,48  
ROTE 7,76 11,49  
Eficiència (excl. amortizació) 45,12 42,59  
Gestió del risc      
Riscos dubtosos (M€) 5.814 5.777 -0,6
Total actius problemàtics (M€) 6.971 6.748 -3,2
Ràtio de morositat (%) 3,41 3,52  
Ràtio de cobertura de dubtosos (%) 55,04 58,29  
Ràtio de cobertura d'actius problemàtics (%) 52,27 55,60  
Gestió del capital      
Actius ponderats per risc (APR) (M€) 79.545 78.343 -1,5
Common Equity Tier 1 phase-in (%) 12,68 13,21  
Common Equity Tier 1 fully-loaded (%) 12,55 13,21  
Tier 1 phase-in (%) 14,75 15,44  
Ràtio total del capital phase-in (%) 17,08 17,78  
Leverage ratio phase-in (%) 4,62 5,18  
Gestió de la liquiditat      
Loan to deposits ratio (%) 95,6 94,0  
Altres dades      
Oficines 1.461 1.420  
Empleats 18.895 19.316  

 

Aneu al glossari de mesures alternatives del rendiment per a més informació sobre la definició dels paràmetres financers.

 
 

Presentació de resultats

Informes financers trimestrals i semestrals

En aquesta secció podrà descarregar els informes financers trimestrals i semestrals.

Informes anuals

Informe amb Rellevància Prudencial

En aquesta secció podrà descarregar l'Informe amb Rellevància Prudencial (Pilar III).

Mesures alternatives del rendiment

En aquesta secció podrà descarregar el glossari de termes sobre mesures alternatives del rendiment.

Altres presentacions

En aquesta secció podrà descarregar altres presentacions addicionals a les anteriorment exposades.

Operacions corporatives

En aquesta secció pot descargar la informació referent a operacions corporatives del Grup Banc Sabadell:

Oferta pública per adquirir la totalitat de les accions de TSB

En aquesta secció oferim la informació històrica relativa a l'oferta pública per adquirir la totalitat de les accions de TSB Banking Group plc.

Informació financera històrica de TSB

En aquesta secció podrà descarregar aquella informació financera, regulatòria i relacionada amb l'adquisició de TSB Banking Group Plc, així com accedir a informació d'altres resultats i als anuncis oficials de mercat des del juny de 2014 fins al moment de l'adquisició. Per accedir a l'última informació financera i comunicats de premsa pot consultar el web corporatiu de TSB.

Oferta pública d'adquisició d'accions de Metrovacesa, S.A.

Informació històrica del fullet explicatiu de l'oferta pública d'adquisició de Metrovacesa, S.A. (01.04.2013).

Oferta pública d'adquisició d'accions de Banco Atlántico, S.A.

Informació històrica del fullet informatiu CNMV - Oferta pública d'adquisició d'accions de Banco Atlántico, S.A. (03.02.2004).

Projecte comú de Segregació Simplificada

Informació relativa al projecte de segregació simplificada entre Banco de Sabadell, S.A. (societat segregada) i Paycomet, S.L.U. (societat beneficiària).

Reducció de capital social de Banco Sabadell

Informació relativa a la reducció de capital social mitjançant l’amortització d’accions pròpies de Banco de Sabadell, S.A.

Període mitjà de pagament a proveïdors

Com s'estableix a la Llei 18/2022, de 28 de setembre, que va modificar la Llei 15/2010, de 5 de juliol, que havia modificat la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per mitjà de la qual es van establir mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, les societats mercantils cotitzades estan obligades a publicar en la memòria dels seus comptes anuals i en la pàgina web de manera expressa el període de pagament a proveïdors, el volum monetari i nombre de factures pagades en un període inferior al màxim establert en la normativa de morositat i el percentatge que suposen sobre el nombre total de factures i sobre el total monetari dels pagaments a proveïdors. En relació amb aquesta obligació d'informació, en tancar l'exercici de 2023, el període mitjà de pagament a proveïdors de Banco de Sabadell, S.A. va ser de 10 dies, per sota del termini màxim legal establert a la llei. Durant l’any 2023, Banc Sabadell, S.A. ha pagat un total de 138.084 factures per import d’1.922.166 milers d’euros, de les quals 127.037 factures per import d’1.864.501 milers d’euros han estat pagades dins del límit legal, que suposa un 92% del volum de factures i un 97% sobre l’import pagat.