Compliment normatiu 1

Cabecera Banc de Sabadell

Política de compliment normatiu de grup Banc Sabadell

El compliment normatiu, que forma part de la cultura corporativa del Grup i reforça els nivells requerits d’honestedat i responsabilitat professional, és entès com l’acció de conèixer, observar, prevenir i fer la seva activitat d’acord amb les lleis, les normatives, les normes internes i els codis ètics aplicables per mitigar el risc d’incórrer en sancions, multes, pèrdues financeres i/o de reputació.

En aquest sentit, la Política de Compliment Normatiu del Grup estableix els principis, paràmetres crítics de gestió aplicables en matèria de compliment normatiu i el règim aplicable a la funció de Compliment Normatiu al grup Banc Sabadell, així com els procediments que detallen les pautes d’execució pel compliment dels principis recollits a la Política.

Prevenció del blanqueig de capitals

Banc Sabadell té establerta una política global consistent en el compliment estricte de la normativa legal vigent, així com les recomanacions tant del Grup d'Acció Financera Internacional (GAFI) com de l'Òrgan supervisor en matèria de prevenció de blanqueig de capitals (SEPBLAC) en Espanya.

 

La política de prevenció de blanqueig de capitals del banc té com objectiu la no utilització de la nostra xarxa comercial per activitats relacionades amb el blanqueig de capitals i es basa en els següents punts:

 

- Identificació i coneixement dels clients i de les seves activitats econòmiques o professionals.  

- Existència d'un òrgan de control intern i comunicació actiu.  

- Procedimients interns escrits amb perfils específics.  

- Extensió de la cultura de la prevenció a tots els empleats del banc mitjançant actuacions de formació específiques i recordatoris periòdics.  

- Detecció d'operacions sospitoses mitjançant l'utilització d'un software desenvolupat en cooperació amb una companyia especialitzada.  

- Report a les autoritats competents segons el procediment establert a cada moment pel regulador.  

 

Si té qualsevol dubte sobre aquest tema, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través de la següent direcció: 0901CN@bancsabadell.com.

Política Anticorrupció

Grup Banc Sabadell, la matriu del qual, Banc Sabadell, és signatària del Pacte Mundial de les Nacions Unides, que té entre els seus principis el de treballar en contra de la corrupció en totes les seves formes dins del compromís ètic i de tolerància zero davant conductes delictives en general i actes de corrupció en particular, s’ha dotat d’una Política Anticorrupció aplicable a totes les activitats del Grup i l’objectiu de la qual és establir els principis que regeixen l’actuació de les societats que en formen part en matèria d’anticorrupció, així com els procediments, les eines i els controls que hi són aplicables.

Prevenció de la Responsabilitat Penal Corporativa

Amb l’objectiu de dotar-se d’un model d’organització i gestió del risc penal, Banc Sabadell S.A. s’ha dotat d’una Política de Prevenció de la Responsabilitat Penal on s’estableixen els principis, paràmetres crítics de gestió, estructura de govern, rols i funcions, procediments, eines i controls aplicables en matèria de prevenció de la responsabilitat penal, la qual es publica de forma extractada, juntament amb el Catàleg de Delictes aplicables a la persona jurídica. Es ratifica d’aquesta manera la ferma voluntat de l’Entitat de mantenir una conducta respectuosa tant amb les normes com amb els estàndards ètics i, en especial, la voluntat de dotar-se de normes i controls que minimitzin la comissió de delictes, així com confirmar el complet i absolut rebuig de qualsevol comportament inadequat.

USA Patriot Act

Els successos esdevinguts a l'any 2001 van alterar les relacions institucionals arreu del mòn, el que va impulsar als Estats Units a publicar la Llei International Money Laundering Abatement and Counter Terrorist Financing Act, amb la finalitat de prevenir el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.

 

D'acord amb aquest document, les entitats financeras nord-americanes han d'obtenir certa informació sobre els bancs estrangers amb els que antenen comptes de corresponsalia.

 

Per donar compliment a aquest requisit, s'ha confeccionat una certificació, que podrà ser utilitzada per totes aquelles institucions financeras que la necessitin i que trobarà en format PDF al peu d'aquesta pàgina.

 

Si té qüalsevol dubte en relació amb aquests documents, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través de la següent direcció: 0901CN@bancsabadell.com.

MiFID

La nova Directiva Europea sobre Mercats i Instruments Financers (MiFID), en vigor des del 3 de gener de 2018, té per objecte augmentar la transparència i millorar la protecció dels clients en la prestació de serveis d'inversió.

A aquest efecte, posem a la vostra disposició informació de caràcter general que considerem que pot ser del vostre interés.

En el marc de la normativa MiFID i en compliment de les obligacions contingudes en l'article 3 del Reglament Delegat (UE) 2017/576 de la Comissió. de 8 de juny de 2016, a referència als cinc principals centres d'execució utilitzats en les prestació de serveis d'inversió i la qualitat de l'execució obtinguda, en el document següent s'identifiquen aquests centres i s'aporten les informacions exigides per la normativa.

 

Dades de l'operativa i qualitat dels cinc principals centres d'execució (pdf). RTS 28 - 2019. (Versió en castellà)

 

Dades de l'operativa i qualitat dels cinc principals centres d'execució (csv). RTS 28 - 2019. (Versió en castellà)

 

Dades de l'operativa i qualitat dels cinc principals centres d'execució (pdf). RTS 28 - 2020. (Versió en castellà)

 

Dades de l'operativa i qualitat dels cinc principals centres d'execució (csv). RTS 28 - 2020. (Versió en castellà)

 

Dades de l'operativa i qualitat dels cinc principals centres d'execució (pdf). RTS 28 - 2021. (Versió en castellà)

 

Dades de l'operativa i qualitat dels cinc principals centres d'execució (csv). RTS 28 - 2021. (Versió en castellà)

 

Dades de l'operativa i qualitat dels cinc principals centres d'execució (pdf). RTS 28 - 2022. (Versió en castellà)

 

Dades de l'operativa i qualitat dels cinc principals centres d'execució (csv). RTS 28 - 2022. (Versió en castellà)

 

Dades de l'operativa i qualitat dels cinc principals centres d'execució (pdf). RTS 28 - 2023. (Versió en castellà)

 

Dades de l'operativa i qualitat dels cinc principals centres d'execució (csv). RTS 28 - 2023. (Versió en castellà)

 

Informació trimestral de les dades sobre la qualitat d'execució de les operacions on Banc Sabadell actua com a centre d'execució. Q3-2020 (xml). (Versió en castellà)

 

Informació trimestral de les dades sobre la qualitat d'execució de les operacions on Banc Sabadell actua com a centre d'execució. Q4-2020 (xml). (Versió en castellà)

FATCA

FACTA és l’acrònim de Foreign Account Tax Compliance Act, legislació nord-americana que té com a finalitat evitar el frau fiscal dels contribuents dels Estats Units (a partir d’ara, US persons) per les rendes obtingudes fora de les seves fronteres. Aquesta legislació té un abast mundial i va entrar en vigor l’1 de gener de 2013.

 

El día 14 de maig de 2013, Espanya i Estats Units van firmar un Acord Intergovernamental (“IGA”) per el desplegament de FATCA al nostre país. Aquest acord obliga a totes les entitats financeres a remetre informació a l'Agència Tributària Espanyola de determinats ciutadans o residents nord-americans, de determinades empreses americanes, així com determinades empreses espanyoles participades per ciutadans o residents nord-americans en un percentatge major al 25%.

 

Les entitats del Grup Banc de Sabadell es comprometen a col·laborar en el compliment de la normativa FATCA, i han estat registrades com a entitats financeres participants a FATCA en el IRS (Internal Revenue Service), agència federal del Govern dels Estats Units, encarregada de la recaptació fiscal i del compliment de la llei tributària.


Preguntes més freqüents FATCA Persona Física

Per tal de resoldre els dubtes més habituals que pugui tenir en relació amb la normativa FATCA, responem les preguntes següents:

1. Què és FATCA i quins objectius té?

FACTA és l’acrònim de Foreign Account Tax Compliance Act.

Es tracta d’una legislació nord-americana, d’abast mundial, la finalitat de la qual és evitar el frau fiscal dels contribuents nord-americans, tant persones físiques (US person) com persones jurídiques (US Entity),per les rendes obtingudes fora de les seves fronteres. Afecta tant persones físiques com jurídiques.

El 14 de maig de 2013, Espanya va firmar un acord intergovernamental (IGA) amb els Estats Units per facilitar la implantació de FATCA. Aquest acord va entrar en vigor l’1 de juliol de 2014.

2. Quines persones són US Person?

Totes aquelles que compleixin algun dels següents requisits:


1. Ciutadans nord-americans, tot i que no visquin als EUA.

2. Persones amb nacionalitat nord-americana o doble nacionalitat, una de les quals és la nacionalitat nord-americana.

3. Persones amb passaport nord-americà.

4. Persones nascudes als EE.UU., lleva renúncia expressa a la nacionalitat.

5. Residents permanents i temporals als EE.UU.

3. Quines són les principals obligacions derivades de FATCA per a les entitats financeres en relació amb els seus clients?

Com a entitat financera de què vostè és client, tenim l’obligació de:

 • Identificar a les persones nord-americanes d’acord amb els procediments establerts a la normativa FATCA.
 • Comunicar anualment a l’Agència Tributària Espanyola (AEAT) la informació dels comptes financers dels clients identificats com a US Person. Posteriorment, l‘AEAT és l’encarregada de remetre aquesta informació a l’agència tributària nord-americana (IRS).

Totes les entitats financeres ubicades al territori espanyol estan afectades per aquesta normativa.

4. Què formulari FATCA he de signar?

Si vostè és US Person: Formulari W-9

Si vostè no és US Person: Formulari W-8BEN

5. Què passa si les dades de la meva nacionalitat o residència no són correcte, o si han canviat les meves circumstàncies personals i he estat considerat erròniament US Person?

Contacti amb el nostre servei d’atenció trucant gratuïtament al 900 120 126 o amb la seva oficina bancària per corregir la dada incorrecta.

En funció del canvi de circumstàncies que ens indiqui, potser caldrà que firmi el formulari FATCA W-BBEN, confirmi que vostè no és una US Person i ens enviï alguna documentació justificativa. Nosaltres l’informarem de si aquest tràmit és necessari o no.

6. Què és el TIN?

Es tracta del Tax Identification Number, que és el número d’identificació federal del contribuent als EUA. Per a persones físiques, correspon a l’SSN (Social Security Number). Si ha d’emplenar el formulari W-9 però encara no té un TIN, anoti “Applied for” (sol·licitat)a l’espai reservat per al TIN.

A partir de l'1 de gener de 2017 serà obligatori que les US Person tinguin un TIN.

7. Puc disposar d’una còpia del formulari FATCA?

Efectivament, li recomanem que conservi una còpia del formulari que ens lliura.

8. Quins són els productes/comptes afectats per FATCA?

Bàsicament, aquells en què el client ha pogut obtenir algun tipus de rendiment financer per les inversions portades a terme: comptes a la vista, dipòsits a termini, contractes de custòdia de valors, fons d'inversió, assegurances de vida-estalvi...

9. Què passa si tinc un compte conjunt o mancomunat amb una persona classificada com a US Person?

FATCA considera a cada titular com a propietari de tot el compte. En cas que un o més titulars siguin considerats US Person, es comunicarà a l’AEAT la totalitat del saldo d’aquest compte, per a cadascuna de les US Person.

10. Què passa si declino emplenar el formulari FATCA?

La llei obliga les entitats financeres a considerar el client com a recalcitrant i a declarar els seus comptes a l’AEAT, que més endavant enviarà aquesta informació a l’IRS nord-americà.


El contingut d’aquest document proporciona la informació genèrica sobre FATCA Si necessita assessoria fiscal especialitzada, li suggerim que ho consulti amb el seu assessor fiscal.





Preguntes més freqüents FATCA Persona Jurídica

Per tal de resoldre els dubtes més habituals que pugui tenir en relació amb la normativa FATCA, responem les preguntes següents:

1. Què és FATCA i quins objectius té?

FACTA és l'acrònim de Foreign Account Tax Compliance Act.

Es tracta d’una legislació nord-americana, d’abast mundial, la finalitat de la qual és evitar el frau fiscal dels contribuents nord-americans, tant persones físiques (US Person) com persones jurídiques (US Entity), per les rendes obtingudes fora de les seves fronteres. Afecta tant persones físiques com jurídiques.

El 14 de maig de 2013, Espanya va firmar un acord intergovernamental (IGA) ) amb els Estats Units per facilitar la implantació de FATCA. Aquest acord va entrar en vigor l’1 de juliol de 2014.

2. Quines empreses són US Entity?

Totes aquelles empreses que compleixin algun dels requisits següents:


1. Empresas constituïdes als EUA.

2. Empreses participades per una o diverses US Person que exerceixin el control d’aquesta societat. Es considera que un accionista posseeix el control quan és propietari, de manera directa o indirecta, de més del 25% de les accions.

3. Quines empreses han d’emplenar els formularis FATCA? Si la meva empresa no és nord-americana o no té accionistes nord-americans, per què he de signar un formulari FATCA?

La normativa FATCA ens obliga a requerir a totes les empreses que firmin un formulari FATCA per acreditar la seva condició, tant si són US Entity (empreses nord-americanes so amb accionistes nord-americans de control) com si no ho són.

4. Quins formulari FATCA he de firmar?

Si la seva empresa és nord-americana: Formulari W-9

Si la seva empresa no és nord-americana : Formulari W-8BEN-E

5. Què és el TIN?

Es tracta del Tax Identification Number, que és el número d’identificació federal del contribuent als E. UA. Per a persones físiques, correspon a l’SSN (Social Security Number).

Si ha d’emplenar el formulari W-9 però encara no té un TIN, anoti “Applied for” (sol·licitat) a l’espai reservat per al TIN.

6. Què haig de contestar dins del formulari W-8BEN-E a la pregunta en què demanin que classifiqui la meva empresa com a activa o passiva?

 • Empreses actives: Són les que compleixen qualsevol de les opcions de l’annex II inclòs al formulari. Amb tot, el criteri que l’ajudarà més a classificar la seva empresa és l’índicat en la lletra “a”, mitjançant el qual són catalogades com a actives totes aquelles companyies que obtenen la majoria d’ingressos de la seva activitat comercial. Per això, han de complir els dos requisits següents:

  - Que menys del 50% de la renda bruta generada per l’empresa sigui passiva, és a dir que més del 50% procedeixin de la seva pròpia activitat empresarial, i no d’altres conceptes, com ara rendes per lloguers, interessos financers, etc.

  - Que menys del 50% dels actius de la companyia generin rendes passives o tinguin com a propòsit generar rendes passives.

 • Empreses passives: Les que no es poden classificar com a actives.

  Si té dubtes, pot optar per qualificar la seva empresa com a passiva i indicar si té o no accionistes nord-americans que ostentin el control (> 25% de participació accionarial).

7. De quines empreses s’enviarà informació a l’Agència Tributària Espanyola (AEAT)?

Únicament de les empreses nord-americanes i d’aquelles que, malgrat no ser-ho, són passives i a més a més tenen accionistes de control nord-americans que n’exerceixen el control, de manera directa o indirecta.

8. Quina implicació té la classificació de la meva empresa com a activa o passiva?

 • Si la seva empresa no té accionistes de control nord-americans, aquesta classificació no té conseqüències, ja que únicament es reportarà informació a l’AEAT de les empreses classificades com passives i que, a més a més, tinguin ciutadans o residents nord-americans que n’exerceixin el control, de manera directa o indirecta.
 • Si la seva empresa té accionistes nord-americans de control, la classificació FATCA té conseqüències, ja que, si és una empresa passiva, se’n remetrà informació a l’Agència Tributària Espanyola (AEAT).

9. Pot disposar d’una còpia del formulari FATCA?

Efectivament, li recomanem que conservi una còpia del formulari que ens lliura.

10. Què passa si no accepto emplenar el formulari FATCA que em correspon?

La llei obliga les entitats financeres a considerar el client com a recalcitrant i a declarar els seus comptes a l’Agència Tributària Espanyola (AEAT), que més endavant remertrà aquesta informació a l’IRS nord-americà.

11. Quines són les principals obligacions derivades de FATCA per a les entitats financeres en relació amb els seus clients?

 • Identificar els clients nord-americans d’acord amb els procediments establerts a la normativa FATCA.
 • Comunicar anualment a l’Agència Tributària Espanyola (AEAT) la informació dels comptes financers dels clients identificats com a empreses nord-americanes i empreses no nord-americanes però classificades com a passives i que, a més a més, tinguin ciutadans o residents nord-americans (US Person) que n’exerceixin el control. Posteriorment, l’AEAT s’encarrega d’enviar aquesta informació a l’agència tributària nord-americana (IRS).

Totes les entitats financeres ubicades al territori espanyol estan afectades per aquesta normativa.

12. Quins són els productes/comptes afectats per FATCA?

Bàsicament, aquells en què el client ha pogut obtenir algun tipus de rendiment financer per les inversions portades a terme: comptes a la vista, dipòsits a termini, contractes de custòdia de valors, fons d’inversió, assegurances de vida-estalvi...


El contingut d’aquest document proporciona informació genèrica sobre FATCA. Si necessita assessoria fiscal especialitzada, li suggerim que ho consulti amb el seu assessor fiscal.





FATCA y el Grupo Banco Sabadell

Les entitats del Grup Banc de Sabadell es comprometen a col·laborar en el compliment de la normativa FATCA, i han estat registrades com a entitats financeres participants a FATCA en el IRS (Internal Revenue Service), agència federal del Govern dels Estats Units, encarregada de la recaptació fiscal i del compliment de les lleis tributàries.

 

Els GIIN (Global Intermediary Identification Number) assignats a les nostres entitats són els següents:

 
Empresa Grup BS País GIIN
Banc Sabadell Espanya 6P48A8.00000.LE.724
Banc Sabadell - Paris França 6P48A8.00000.BR.250
Banc Sabadell - Londres Anglaterra 6P48A8.00000.BR.826
Banc Sabadell - Casablanca El Marroc 6P48A8.00000.BR.504
Banc Sabadell - Lisboa Portugal 6P48A8.00000.BR.620

CRS

CRS és l’acrònim de Common Reporting Standard.

 

És un sistema d’intercanvi automàtic d’informació tributària entre països impulsat per diverses instàncies internacionals, com la Unió Europea (UE), l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), el G-8 i G-20.

 

Les entitats financeres dels països adherits comuniquen a les seves administracions tributàries informació sobre les rendes, pagaments i saldos dels contribuents de cada país adherit a aquest sistema. L’administració tributària de cada país associat envia aquesta informació a la resta d’administracions tributàries associades, cosa que permet que la Hisenda de cada país tingui de manera periòdica i automàtica informació fiscal sobre rendes, pagaments i saldos dels seus contribuents, encara que aquests tinguin els comptes en institucions financeres situades a l’estranger.

El 13 de novembre de 2015 es va publicar a Espanya el Reial decret 1021/2015, en el qual s’estableix l’obligació d’identificar la residència de les persones que tenen la titularitat o el control de determinats comptes financers i d’informar sobre aquests. La data d’entrada en vigor d’aquestes obligacions va ser l’1 de gener de 2016.

 

Totes les entitats financeres del territori espanyol estan obligades al compliment d’aquesta normativa.

 

La relació de països dels quals es fa la comunicació d’informació és la següent: Descarregar


Preguntes més freqüents CRS

Amb l'objectiu de resoldre els dubtes més habituals que pugui tenir en relació amb la normativa CRS, donem resposta a les preguntes següents:

1. Què és CRS i quins objectius té?

CRS és l'acrònim de Common Reporting Standard. És una normativa d'abast mundial l'objectiu de la qual és evitar el frau fiscal dels contribuents per les rendes obtingudes fora de les seves fronteres, inspirada en la normativa FATCA i impulsada per diverses instàncies internacionals com la Unió Europea, l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE), el G-8 i el G-20.

Aquest sistema consisteix en un intercanvi automàtic d'informació tributària entre països que permet a les administracions tributàries dels països adherits disposar de forma periòdica i automàtica d'informació fiscal sobre rendes, pagaments i saldos de contribuents identificats com a residents, així com de comptes financers en institucions financeres situades a l'estranger. Afecta tant persones físiques com persones jurídiques.

El 13 de novembre de 2015 es va publicar a Espanya el Reial decret 1021/2015, en el qual s'estableix l'obligació d'identificar la residència de les persones que siguin titulars o tinguin el control de determinats comptes financers i d'informar sobre aquests comptes. L'entrada en vigor d'aquestes obligacions va tenir lloc l'1 de gener de 2016.

2. Quins països participen en l'intercanvi automàtic d'informació?

Pot consultar la llista completa de països en l'Ordre HAP/1695/2016.

També disposa d'informació en l'enllaç següent: http://www.oecd.org/tax/transparency/AEOI-commitments.pdf

3. Quines són les principals obligacions derivades de la normativa CRS per a les entitats financeres en relació amb els seus clients?

Identificar i verificar clients i comptes reportables d'acord amb els procediments establerts en la normativa, i comunicar anualment a l'Agència Tributària Espanyola (AEAT) informació sobre tots aquells comptes financers quan els titulars o les persones que en tinguin el control siguin residents fiscals a qualsevol país o jurisdicció adherida a la normativa CRS.

4. Quines persones estan afectades per la normativa CRS?

Les persones residents fiscals en algun dels països adherits a la normativa CRS que tenen la titularitat o el control en contractes en els quals el client ha pogut obtenir algun tipus de rendiment financer per les inversions efectuades: comptes a la vista, dipòsits a termini, contractes de custòdia de valors, fons d'inversió, assegurances de vida-estalvi...

5. D'on s'obté la residència fiscal?

Aquesta dada s'obté d'una declaració, signada pel mateix client, que rep el nom d' Acord de Relació.

En el cas de clients que no han signat aquesta declaració, la seva residència fiscal és deduïda a partir d'alguna de les dades personals següents:


a) Identificació del titular del compte com a resident en un altre país o jurisdicció.

b) Adreça postal o domicili actual, inclòs un apartat de correus, en un altre país o jurisdicció.

c) Un o diversos números de telèfon en un altre país o jurisdicció i cap número de telèfon a Espanya.

d) Ordres permanents, excepte les relatives a comptes de dipòsit, de transferència de fons a un compte obert en un altre país o jurisdicció.

e) Un poder notarial de representació vigent o una autorització de signatura a favor d'una persona domiciliada en un altre país o jurisdicció.

f) Instruccions de retenció de correspondència o una adreça per a la recepció de correspondència en un altre país o jurisdicció en cas que la institució financera no tingui cap altra adreça en els seus arxius per al titular del compte.

6. Si el país o els països fiscals que s'indiquen en la carta rebuda són correctes, cal que contacti amb la meva oficina?

No. Si el país o els països fiscals informats són els correctes, no cal que acudeixi a la seva oficina, ja que les dades fiscals de què disposem en el seu cas són correctes.

Únicament en el cas que el país o els països fiscals informats no fossin correctes caldria que contactés amb la seva oficina per signar un Acord de Relació on consti correctament el país fiscal en el qual vostè és obligat fiscal.

7. Quines dades es comuniquen a l'Agència Tributària i són traslladades a les autoritats competents estrangeres?

En compliment de l'article 25 de la Directiva 2011/16/UE, transposada a Espanya mitjançant la disposició addicional vint-i-dosena de la Llei 58/2003, general tributària (LGT), algunes de les seves dades personals -i, en particular, els camps d'informació detallats en l'article 8.3 bis d'aquesta mateixa directiva- podran ser comunicades a l'Administració Tributària Espanyola i podran ser transferides posteriorment a autoritats competents estrangeres.

Les dades comunicades són dades personals (nom, adreça, residència fiscal, número d'identificació fiscal...) i dades de caràcter econòmic (contractes, saldos, import rebut en concepte d'interessos, dividends, reemborsaments i altres pagaments...).

8. Per què he rebut aquesta comunicació si els meus contractes en la seva entitat estan cancel.lats?

La normativa CRS estableix que és necessari comunicar els contractes que han estat vigents durant l'any objecte de declaració, tot i que actualment estiguin cancel.lats.


El contingut d'aquest document proporciona informació genèrica sobre CRS. Si necessita assessoria fiscal especialitzada, li suggerim que consulti el seu assessor fiscal.


FX Global Code

Banc Sabadell s'ha addherit al codi de conducta global sobre els mercats majoristes de divises que cerca promoure un mercat de divises líquid, obert i transparent en totes les geografies.

Aquest codi (FX Global Code) publicat pel BIS (Banc Internacional de Pagaments) i impulsat pels bancs centrals té un caràcter voluntari per als participants del mercat majorista, a fi que les transaccions siguin segures, efectives ia preus competitius, complementant la regulació existent sense substituir-la.

DAC 6

DAC 6 és l'acrònim de la directiva europea Directive on Administrative Cooperation, número 2011/16 / EU, relativa a la cooperació administrativa en l'àmbit fiscal. Aquesta directiva va ser objecte de la sisena actualització per part de la Directiva 2018/822 pel que fa a l'intercanvi automàtic i obligatori d'informació en l'àmbit de la fiscalitat en relació amb els mecanismes transfronterers subjectes a comunicació d'informació.


L'objectiu de la DAC 6 és atorgar transparència i comunicació sobre operacions internacionals que poguessin donar lloc a l'elusió o evasió fiscal dins de la Unió Europea, així com desincentivar la utilització d'aquestes operacions per part dels contribuents.


La Directiva DAC va entrar en vigor el 25 de juny de 2018, i requereix que, entre d'altres subjectes, les entitats financeres comuniquin a les autoritats fiscals de cada país determinats mecanismes transfronterers de planificació fiscal potencialment agressiva.


Grup Banc de Sabadell treballa per donar compliment a la DAC 6 i per poder comunicar, si escau, a l'Agència Tributària els mecanismes transfronterers de planificació fiscal en què participi i que es trobin subjectes a l'obligació d'informació esmentada.