Compromís Sostenible 1

Cabecera Banc de Sabadell

[fwk-literal-es_ES-breadcrumb]

  • Inici
  • Sostenibilitat
  • Compromís Sostenible

Compromís sostenible amb la divulgació


Banc Sabadell s'ha sumat a l'aliança bancària de zero emissions netes
(Net-Zero Banking Alliance: NZBA, per les seves sigles en anglès).


Els bancs d'aquesta aliança internacional promoguda per la Iniciativa Financera del Programa de Nacions Unides per al Medi Ambient (UNEPFI), es comprometen al fet que totes les seves carteres de crèdit i d'inversió siguin neutres en emissions netes de gasos d'efecte d'hivernacle en 2050 com a data límit, en línia amb els objectius més ambiciosos de l'Acord de París.

Banc Sabadell és signatari fundador dels Principis de Banca Responsable de la Iniciativa Financera del PNUMA (UNEP FI), i es compromet a alinear estratègicament el seu negoci amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible i l'Acord de París sobre el canvi climàtic.


Informe dels Principis de Banca Responsable a l'Estat d'Informació No Financera 2020 (Annex 3).

En el marc de la Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (COP25) celebrada a Madrid, Banc Sabadell s’ha sumat alCompromís Col·lectiu d’Acció Climàtica" de l’AEB, la CECA i l’ICO, amb l’objectiu de reduir l’empremta de carboni en els balanços.


Per garantir la responsabilitat individual i col·lectiva de cada banc, s'informa recurrentment sobre el progrés en la implementació d'aquest compromís.


Com a entitat compromesa amb l'objectiu d'assolir una economia baixa en carboni, Banc Sabadell es va adherir el novembre de 2020 al TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosure) per a la divulgació dels riscos i oportunitats relacionats amb el canvi climàtic d'acord amb les seves recomanacions.

Els avenços de l'entitat d'acord amb les recomanacions del TCFD es presenten a l'Estat d'Informació No Financera.


Banc Sabadell s'ha incorporat a l'Observatori Espanyol del Finançament Sostenible (OFISO) com a expressió de la seva ferma decisió d'acompanyar als seus clients en el procés de transició a una economia més sostenible.


Aquest és un fòrum de debat i informació sobre el finançament sostenible de companyies, entitats financeres, inversors, administracions públiques, assessors, agències de ràting i certificació, despatxos d'advocats i altres agents de la indústria financera que té l'objectiu de compartir les seves idees i fomentar millors pràctiques.


En el marc del Pla de Finances Sostenibles, Banc Sabadell reforça la seva transparència en matèria de sostenibilitat amb el llançament del segell identificatiu “Compromís Sostenible”.


Aquest distintiu del compromís del banc amb la sostenibilitat s'aplica a tota la comunicació i comercialització de serveis i productes amb contingut mediambiental i social.


A les xarxes socials #SabadellCompromisoSostenible.

Compromís climàtic i mediambiental

En l'àmbit ambiental, Banc Sabadell ha desplegat en els últims anys iniciatives en matèria mediambiental sobre els processos interns de l'entitat, a les seves instal·lacions i en els segments de negoci de Particulars, Empreses, Corporate i Project Finance.

 

En els últims anys, el banc ha ofert diverses solucions de finançament sostenible que abasten les finalitats més demandades per les famílies. Entre elles destaquen el Préstec EcoReformas, destinat a la instal·lació de sistemes d'energia renovable, il·luminació i climatització eficients i a electrodomèstics de baix consum.


També el 2020 es va llançar la Hipoteca Eco, préstec hipotecari que contempla un preu especial per al finançament d'habitatges sostenibles.


Pel que fa a mobilitat, els clients particulars disposen de productes per al finançament o el rènting de vehicles elèctrics amb condicions especials.

 

En el segment d'empreses, el banc segueix ampliant la seva oferta de productes de finançament ambientalment sostenibles i acompanyant les empreses en la seva transició ecològica. Per aquesta raó, hem introduït en la conversa amb els nostres clients aspectes relacionats amb el medi ambient i amb el compromís social.


Pel que fa al finançament sostenible a empreses, val la pena destacar algunes accions recentment dutes a terme:


- Els nostres clients poden escollir entre una gran varietat de vehicles sostenibles. Actualment, el 74 % de la nostra flota està formada per vehicles que contaminen menys de 120 grams de CO2 per quilòmetre.


- Gràcies al llançament del TPV sostenible s'han incorporat més de 5.000 comerços, xifra que suposa un 35 % de les noves altes de TPV. Aquest servei digitalitza els comprovants de cobrament i els envia diàriament en PDF al comerç, evitant així la despesa ineficient de paper.


- Hem contribuït a l'augment de la capacitat de préstec per a pimes i midcaps per finançar inversions que fomentin l'acció climàtica sota el marc del Pla d'Inversions per a Europa.

Banc Sabadell disposa d'un marc de bons sostenibles (SDG Framework), i ja ha realitzat les seves primeres emissions de bons verds el 2020.


A més de les seves emissions pròpies, Banc Sabadell actua com a col·locador de bons verds i sostenibles en el mercat de capitals, hi participa tant en emissions públiques com privades.


Addicionalment, i donant resposta a la demanda de Corporate & Investment Banking, s'ha reforçat el governance amb la creació d'una direcció pròpia especialitzada en sostenibilitat i en la qual s'han definit dos tipus de solucions de finançament sostenible:


- Finançament amb aplicació sostenible ("FaS") en què l'ús dels fons és el criteri principal per determinar la seva naturalesa verda, social o sostenible.


- Finançament vinculat a la sostenibilitat ("FvS") relatiu a qualsevol tipus de finançament que incentiva l'assoliment d'objectius de sostenibilitat, vinculant el marge de l'operació a l'assoliment de determinats KPI, com ara la millora del ràting ESG del client, mesurant el seu acompliment a través de la reducció de les seves emissions de COi la reducció de la bretxa salarial, entre d'altres.

 

Banc Sabadell va començar a finançar projectes d'energies renovables l'any 1996 i en aquest tipus de projectes ha desenvolupat un gran coneixement que ha anat implementant en totes les zones geogràfiques on té presència, de manera que en l'actualitat hi ha equips especialitzats de project finance en França, el Regne Unit, els Estats Units, Mèxic i Amèrica Llatina.


Si bé el banc va ser molt actiu durant la primera fase de les renovables a Espanya fins a l'any 2014, és a partir de 2018 quan s'ha posicionat com a líder del sector a Ibèria per nombre d'operacions i especialment greenfields, que són els projectes per a noves plantes que amplien la capacitat de generació renovable i ajuden a complir amb els objectius de sostenibilitat. Això és així, ja que vam ser pioners en finançament merchant a Ibèria tant amb PPA (Power Purchase Agreement) com amb projectes que venen l'energia a mercat, fet que ens posiciona com el banc més innovador i el que més operacions ha realitzat a Ibèria des de 2018.

 

A més d'incorporar la sostenibilitat de forma transversal en el model i l'estratègia de negoci, pel que fa als aspectes mediambientals, Banc Sabadell vetlla per la minimització dels seus processos i instal·lacions i és el pilar sobre el qual es fonamenta el sistema de gestió ambiental (SGA) implantat el 2006, seguint l'estàndard mundial ISO 14001.


Cal destacar que el banc ha reduït des de 2014 en més d'un 99% les emissions de CO2 del seu consum elèctric a Espanya, apostant per fer-ho, per la contractació d'energia amb garantia d'origen renovable. A més d'implantar cada any mesures d'eficiència energètica tant a les seves instal·lacions com en els seus serveis, l'entitat ha anat desenvolupant nous projectes com ara l'autogeneració d'energia amb plaques fotovoltaiques en centres corporatius, la renovació anual de màquines amb millor rendiment energètic i les actuacions de reducció de paper i plàstics.

Compromís Social

L'entitat assumeix, entre els seus objectius corporatius, l'increment de la diversitat en tot el grup. Especialment, l'augment de dones en els llocs de management i la reducció de la bretxa salarial. Així mateix, el banc ha donat suport a iniciatives a favor de la diversitat de gènere acreditant-se amb el Distintiu d'Igualtat a l'Empresa que atorga el Ministeri d'Igualtat i signant el compromís "Més dones, millors empreses" per incrementar el nombre de dones en l’àmbit directiu. També ha subscrit el programa CEO per la Diversitat liderat per la CEOE i la Fundació Adecco, i col·labora en l'impuls de la xarxa interbancària Women in Banking.


A més, el 2020 es va crear SWING&Co (sigles de Sabadell Women Inspiration Group), un col·lectiu obert a tots els empleats i les empleades i que avui el conformen més de 350 persones per aprofundir en diversitat. I a les direccions territorials també s'han organitzat grups com el Fòrum Dones al Nord-oest, Club de la Diversitat i Dones Extraordinàries, que fomenten el valor inclusiu i els processos interns per fomentar la diversitat. 

Un altre dels compromisos amb la societat és donar suport a les universitats de referència, amb la concessió d'ajuts i beques d'estudi que contribueixin a més oportunitats en educació, promocionar el talent jove artístic i el que treballa per al sector social mitjançant premis i programes d'acompanyament, i contribuir a la recerca d'excel·lència a través d'ajudes a estudiants predoctorals, complementàries a altres beques.

 

Pel que fa al compromís amb el talent, el banc té diferents programes per a la captació de talent jove i ocupació de qualitat com el Young Talent Programme i el Graduate Data Scientist Program.


 

A través de Sabadell Life, un portal intern consolidat des de 2016 i amb més d’11.500 usuaris, el banc i els mateixos empleats tenen la possibilitat de proposar iniciatives de caràcter solidari o de voluntariat, i és d'aquesta manera com el personal més solidari, amb les seves donacions directes o mitjançant dinàmiques de gamificació (bescanviant el seu premi per un donatiu) poden col·laborar amb qualsevol de les causes que el portal promou, juntament amb WorldCoo, mitjançant la plataforma Actitud Solidària.


Addicionalment, des del Comitè Ètic del Fondo Sabadell Inversión Ética y Solidaria, FI s'han destinat ajudes procedents de les comissions ingressades a diversos projectes humanitaris, enfocats majoritàriament a cobrir riscos d'exclusió social, resoldre les necessitats bàsiques i millorar les condicions de vida de les persones.

 

El banc compta amb un ampli conjunt de professionals (més de 600 en el darrer any) que han dedicat gran part del seu temps al voluntariat. I ho han fet en diversos camps: recollides de fons, mentorització, educació financera, acompanyament i la campanya de Reis Mags.


En matèria de recollida de fons, s'ha intervingut en campanyes solidàries a favor de diferents ONG com ara Save The Children, Càritas i Aldeas Infantiles.


En mentorització, s'ha col·laborat amb la Fundació Quiero Trabajo, al Programa Impulsa Cultura i en la quarta edició de #BValueTransforma, iniciativa impulsada per la Fundació Banc Sabadell i Ship2B. 

Banc Sabadell, mitjançant la seva filial Sogeviso, gestiona la problemàtica social de l'habitatge dels clients vulnerables procedents d'execucions hipotecàries del banc, per tal d'abordar de forma responsable les situacions d'exclusió social i la pèrdua de l'habitatge habitual.


 

Banc Sabadell vehicula el seu compromís amb la societat principalment a través de la Fundació Privada Banc Sabadell, amb el propòsit d'incidir en el progrés i el benestar social, col·laborant amb entitats de referència en el sector social i focalitzant-se en l'àmbit cultural i el talent.


Atès el context de crisi excepcional causada per la pandèmia de la COVID-19, la Fundació Banc Sabadell ha col·laborat amb projectes directament relacionats amb la COVID-19 com ara les colònies solidàries, l'estudi de prevalença de l'Hospital Parc Taulí, la col·laboració amb el programa B-Value i el projecte d'emprenedoria social Reto Futuro.


A més, la Fundació fa anys que dona suport als joves investigadors amb diferents premis i ajuts a la recerca.


En compromís amb els avenços científics en el camp de la salut, la Fundació dona suport al repte IRB Barcelona en la seva lluita contra el càncer i va col·laborar en el projecte de respiradors artificials de Celera, que va donar fruit al primer respirador artificial homologat a Espanya.


 

Durant la pandèmia, Banc Sabadell ha estat al costat dels seus clients i del conjunt de la societat oferint mesures de suport econòmic.


És per això que Sabadell Assegurances es va sumar al fons constituït a través de l'Associació Empresarial de l'Assegurança (UNESPA) per protegir el personal sanitari que lluita contra la COVID-19. UNESPA subscriu una assegurança de vida col·lectiva i una assegurança de subsidi per hospitalització per a 700.000 professionals sanitaris.


El banc va mobilitzar més de 3.500 gestors perquè proactivament es posessin en contacte amb clients, oferint moratòries als afectats per la pandèmia en l’àmbit laboral, gestionant el cobrament de pensions sense haver d'acudir a l'oficina i acompanyant els col·lectius més vulnerables.


A més, es va avançar el cobrament de les pensions d'abril de 2020, així com de les prestacions d'atur del mes de maig de 2020 per facilitar la situació econòmica dels clients i es va fer un ajornament de pagament de fins a tres mesos del lloguer social a aquelles famílies acollides al Fons Social d'Habitatge (FSV).


Al col·lectiu empresarial se li van oferir mesures per mitigar la falta de liquiditat per la pandèmia, com ara la renovació de pòlisses i la pròrroga de diferents productes ja contractats. Així mateix, a través del nostre Pla d'Acompanyament ICO hem gestionat les sol·licituds de crèdits avalats per l'Estat a través de l'Institut de Crèdit Oficial.